O nama

Udruženje zdravstvenih profesionalaca Srbije – UZPS
Udruženje zdravstvenih profesionalaca Srbije. dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje građana, osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti promovisanja i unapređenja zdravstvene delatnostio učešćem u razvoju medicinske struke i nauke kao i edukacije i obuke zdravstvenih profesionalaca kroz organizaciju stručnih skupova i izdavačku delatnost.

Udruženje zdravstvenih profesionalaca Srbije je osnovano 26.05.2016. godine u Beogradu.
Ciljevi Udruženja su:
• unapređenje medicinske nauke i struke,
• organizovanje i mobilizacija zdravstvenih profesionalaca i saradnika sa teritorije Republike Srbije na podsticanje aktivnosti u cilju ostvarivanja zajedničkih interesa na unapređenju stručnog i naučnog rada, zdravstvene zaštite, zdravstvene nege, medicinske struke i medicinske nauke kroz organizovanu kontinuiranu profesionalnu i medicinsku edukaciju u svim oblastima,
• saradnja sa državnim organima, organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, zdravstvenim ustanovama, organizacijom za zdravstveno osiguranje, srednjim, višim, visokim medicinskim školama, medicinskim fakultetima (državnim i privatnim) i drugim vaspitno-obrazovnim ustanovama, sindikatima, sa odgovarajućim udruženjima i asocijacijama u zemlji i inostranstvu
• saradnjom sa fakultetima, akademijo nauka i srodnim naučnim i stručnim institucijama u zemlji i inostranstvu
• saradnja sa srednjim, visokim strukovnim školama, medicinskim fakultetima državnim i privatnim,
• objava i publikovanje zbornika radova i stručnih članaka prilikom održavanja naučnih i stručnih skupova
• ostvarivanje i iunapređenje prava zdravstvenih profesionalaca
• uvođenje procesa zdravstvene nege i standarda za sestrinaske intervencije
• zalaganje za izradu kriterijuma za imenovanje zdravstvenih profesionalaca na rukovodeća radna mesta
•zalaganje za uvođenje beneficiranog radnog staža za zdravstvene profesionalce
• zalaganje za izradu standarda o raspoređivanju zdravstvenih profesionalaca na poslove i radne zadatke u skladu sa stručnim kompentencijama
Radi ostvarivanja svojih ciljeva, Udruženje se naročito bavi sledećim aktivnostima:
• organizacijom predavanja, seminara, kurseva,testova ili on lajn testova, simpozijuma, kongresa, studijskih putovanja za stručno osposobljavanje,
• organizovanjem i sprovođenjem od komore odobrenih oblika stručnog usavršavanja,
• izdavanjem potvrda o obavljenoj kontinuiranoj medicinskoj edukaciji,
• saradnjom sa zdravstvenim ustanovama i državnim institucijama iz oblasti zdravstva;
• uspostavljanjem saradnje sa srodnim Udruženjima u inostranstvu, radi razmene iskustva i unapređenja svojih ciljeva;
• organizovanjem redovnih sastanaka, konferencija,okruglih stolova i javnih tribnina samostalno i zajedno sa drugim sličnim udruženjima u cilju razmene informacija, razvoja partnerstva i zajedničkog delovanja,
• kontinuiranim učenjem i osposobljavanjem zdravstvenih profesionalaca za sprovođenje profesionalnih zadataka

Članstvo u Udruženju zdravstvenih profesionalaca ( UZPS)
Član Udruženja (UZPS) može biti svako lice koje prihvata ciljeve Udruženja i Statut i podnese prijavu za učlanjenje Upravnom odboru Udruženja.
Članovi Udruženja mogu biti redovni, počasni, članovi, donatori i saradnici.
Redovni član je zdravstveni profesionalac koji obavlja poslove zdravstvene. delatnosti, zdravstveni saradnik koji je uključen u tim zdravstvenih profesionalaca , nastavnici stručnih škola u oblasti zdravstva i učenici, profesori i studenti Medicinskog i srodnih fakulteta i Visoke stručne škole u oblasti zdravstva.
Počasni član može postasti svaki zdravstveni profesionalac, naučni i prosvetni radnik Republike Srbije i strani državljanin koji je doprineo razvoju medicinske struke i nauke, zdravstvenom vaspitavanju naroda ili na drugi način doprineo raduUdruženja..
Počasni i penzionisani član ne može biti biran u organe Udruženja
Član donator može biti svi građani Republike Srbije, strani državljani ili pravno lice koje Udruženju zavešta pokretnu ili nepokretnu imovinu ili finansijska sredstva.
Član saradnik je fizičko lice koje nije zdravstveni profesionalac, ali svojim radom bitno pomaže u radu sekcije ili podružnice Udruženja.
Odluku o tome ko se smatra počasnim članom, donatorom ili saradnikom donosi Upravni odbor Udruženja na predlog predsednika, podpredsednika, specijalističke sekcije ili podružnice